Staże - archiwalne


Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór III) (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03-04-2017 do 14-04-2017

Data od: 03-04-2017

Data do: 14-04-2017


 


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w 2017 roku wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przyjmowane będą w następujących transzach:

30.01.2017 r. - 10.02.2017 r. - I transza naboru (zakończona),
06.03.2017 r. - 17.03.2017 r. -  II transza naboru (zakończona),
03.04.2017 r. - 14.04.2017 r. - III transza naboru.

Przy niewykorzystaniu dostępnych środków dodatkowe terminy naborów będą ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej urzędu. 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Maksymalny okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu jest dostępny na stronie www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 21 na parterze.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równosci szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Staże - archiwalne


STAŻ - polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbywania stażu mogą  być skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów  z uwzględnieniem wskazań w indywidualnym planie działania.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje:

 • stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 zgodnie z zapisem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • 2 dni wolne, za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, 
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

W okresie odbywania stażu bezrobotny zobowiązany jest do:

 • sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czasu odbywania stażu oraz regulaminu i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • opracowania sprawozdania z przebiegu stażu (wg otrzymanego wzoru), zawierającego informację o wykonywanych przez bezrobotnego zadaniach w trakcie stażu,
 • niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) po zakończeniu stażu dostarczenia do PUP sprawozdania z przebiegu stażu oraz opinii wydanej przez organizatora.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu zwraca koszty badań lekarskich lub psychologicznych, mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia stażu oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu.

Staż może być odbywany:

 • u pracodawcy,
 • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzącej dział specjalnej produkcji rolnej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • u przedsiębiorców nie zatrudniających pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 25 lub pod numerem telefonu 631-40-57. Osoby odpowiedzialne - Karolina Białuska, Małgorzata Siwik. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Oświadczenie stażysty-opieka-skonwertowany.pdf 26-03-2021 91,06 kB 7
Oświadczenie stażysty-opieka.doc 26-03-2021 12,5 kB 5
Ustalenia w sprawie organizacji stażu - 2021 r.pdf 18-01-2021 721,32 kB 55
Wniosek o organizację stażu FP 2021.doc 11-03-2021 89 kB 61
Wniosek o organizację stażu FP 2021.pdf 11-03-2021 105,4 kB 40
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2021.doc 11-03-2021 103,5 kB 53
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2021.pdf 11-03-2021 131,04 kB 46
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2021.doc 11-03-2021 400 kB 28
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2021.pdf 11-03-2021 213,82 kB 31
Zasady gospodarowania środkami w 2021 roku.pdf 18-01-2021 1,03 MB 12

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS