Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ OGŁOSZONY W DNIU 25.06.2020 R.!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.06.2021!!!
(zmiana z dn. 16.12.2020 r.)

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta). 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na I piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).

WAŻNE!!!

Wnioskodawcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzda.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-57 - p. Małgorzata Siwik, p. Karolina Białuska - specjaliści ds. programów
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
lub
- e-mail: pozyczka@pupbelchatow.pl

 

Kategoria: Pozyczka dla organizacji pozarządowych/
Katalogów:0 | Plików:6
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zzda_instrukcja_pozyczki_v3_01.01.2021.pdf 04-01-2021 144,04 kb 36
15zzda_umowa_z_zal_v2_01.01.2021.pdf 04-01-2021 192,39 kb 27
15zzda_wniosek_pozyczka_v2_01.01.2021.docx 04-01-2021 34,2 kb 28
15zzda_wniosek_pozyczka_v2_01.01.2021.pdf 04-01-2021 187,47 kb 31
15zzda_zasady_v2_01.01.2021.pdf 04-01-2021 210,08 kb 32
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 04-01-2021 29,87 kb 106

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS