Trójstronne Umowy Szkoleniowe


Trójstronna umowa szkoleniowa dotyczy sfinansowania przez urząd pracy pracy szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanegona wniosek pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników po zakończeniu szkolenia.

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

 • O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.
 • Pracodawca składa w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • We wniosku pracodawca wskazuje informacje dotyczące:
 1. zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia,
 2. terminu i miejsca szkolenia.
 • Pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia.
 • Program szkolenia może przewidywać, że część zajęć mających charakter praktyczny realizowana będzie na stanowiskach pracy u pracodawcy.

Szkolenia realizowane w ramach TUS stanowią, dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Druk wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej dostępny jest na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu pracy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, w sekretariacie - pokój 1.12 lub elektronicznie: sekretariat@pupbelchatow.pl.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-02-2021 626,63 kB 2
Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych - 2021 r.pdf 18-01-2021 1,18 MB 4
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej.doc 09-02-2021 96 kB 2
Zasady gospodarowania środkami w 2021 roku.pdf 18-01-2021 1,03 MB 0

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS