Świadczenie aktywizacyjnePracodawca planujący zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub
 • bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,

którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci świadczenia aktywizacyjnego.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie;
 2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez połowę okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, tj. odpowiednio 6 lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Zwrot świadczenia aktywizacyjnego następuję:
1) w całości otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku:

 • rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia,
 • odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy,

2) w wysokości 50% łacznej kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całosci kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia wezwania starosty, w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.
Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Szczegółowe informacje dotyczące bonu zatrudnieniowego dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 22 lub pod numerem telefonu  44 631 40 48.

Podstawa prawna:
- Art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z póżn. zm.)

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS