Refundacja składek dla spółdzielni socjalnych


Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadające składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. 

Finansowanie to może nastąpić w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Finansowanie następuje na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią.

Wnioski o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne są rozpatrywane tylko w sytuacji, kiedy Urząd dysponuje środkami na ich sfinansowanie. Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne począwszy od początku kwartału w którym została zawarta umowa ze spółdzielnią socjalną w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i na warunkach w niej określonych.

O zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych może ubiegać się wyłącznie ta spółdzielnia socjalna, które na dzień złożenia „ Wniosku o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych” nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc deminimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasad de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 176 poz. 1367). 

Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS