Refundacja kosztów poniesionych na składki ZUS do 30 r.ż.(art. 60c)


Zasady gospodarowania środkami FP w roku 2017 dot. refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu udzielana jest pracodawcy w oparciu o art. 60c Ustawy.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2017 roku w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują dalsze zatrudnienie bezrobotnego po upływie okresu obowiązkowego zatrudnienia wynikającego z zawartej umowy na okres co najmniej 30 dni.

Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS