Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy


Na podstawie art. 61e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265) ze środków Funduszu Pracy udzielane są pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. 

O udzielenie pożyczki może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • producent rolny – tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
  Nr 136, poz. 969, z późn. zm.10)) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.11) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.12)),
 • niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkola, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty,
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3.

Wysokość pożyczki i zasady jej spłaty:

 • Pożyczka udzielana jest po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy 
  w wysokości określonej w umowie, 
  nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (aktualnie 0,56%).
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata.
 • Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.
 • Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu "Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie II"

Pośrednicy realizujący program na terenie województwa łódzkiego:

1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, kontakt:  tise@tise.pl lub wsparcie@tise.plwww.tise.pl, tel.  511-985-590 lub 22 636-07-40 w.31;

2. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA w Mielcu, kontakt: marr@marr.com.pl lub pierwszybiznes@marr.com.pl, www.marr.com.pl, tel. 17 788-18-67 lub 17 788-18-51.

3. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, kontakt: sekretariat@pfpk.com, tel. 17 862-11-66.

INFORMUJEMY, ŻE BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY UDZIELA POMOCY PRZY UBIEGANIU SIĘ O POŻYCZKĘ!!!
Kontakt: 
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów
tel.: 533-335-690; 663-205-372; 44 733-11-65
e-mail: i.pluskota@ppt.belchatow.pl; k.danilowicz@ppt.belchatow.pl

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS