Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Priorytety wydatkowania KFS w roku 2021


Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2021 r: 

 
Priorytet 1
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

 Komentarz:
Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu 1 jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis.

Priorytet 2
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

 Komentarz:
Środki KFS w ramach ww. priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 tj. osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, itp.

Priorytet 3
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Priorytet 4
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Priorytet 5
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
Priorytet 6
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologi i narzędzi pracy, w tym także technologi i narzędzi cyfrowych.

 Komentarz:
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 6 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia bądź/będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z prowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami

Priorytet 7
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości; 
Priorytet 8
Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

 

UWAGA !

Umowę zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które jeszcze się nie rozpoczęły

 

 Krajowy Fundusz  Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 


Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 

 • w wysokości 80 %⃰   tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 ⃰  Uwaga 20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS na rok 2021 dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.


Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.

Informacja o naborach wniosków będzie umieszczana na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS