Grant na utworzenie stanowiska pracy


Pracodawca lub przedsiębiorca planujący zatrudnienie:

 • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną lub osobą niepełnosprawną, lub

 • bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej, tj. osoby będącej członkiem rodziny w rozumieniu art . 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

może ubiegać się o grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, który stanowi:

 1. praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca);

 2. telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych powyżej i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 1. Małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 2. Rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 3. Rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 4. Dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego:

 • rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego jedno dziecko w wieku do 6 lat,

 • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania zatrudnienia bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Nie wywiązanie się z warunku utrzymania wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystanie grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

 1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym określony w ustawie warunek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego nie został spełniony, wraz z odsetkam ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu;

 2. w całosci wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stoduknu pracy przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek dot. utrzymania zatrudnienia został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotbnego.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje dotyczące bonu zatrudnieniowego dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 21 lub pod numerem telefonu  44 631 40 48.
Podstawa prawna:
- Art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w 2021 roku.pdf 18-01-2021 1,03 MB 2

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS