Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ


Kliknij w pytanie aby rozwinąć odpowiedź

Pokaż wszystkie      Ukryj wszystkie

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

Zasady ogólne:

 • 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 12 miesięcy dla bezrobotnych: a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub; b) powyżej 50 roku życia oraz posiadającej jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zaiłku lub; c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;
 • 18 miesięcy dla bezrobotnych: a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obbszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętna stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie 20 letni okres uprawniający do zasiłku lub; b) którzy maja na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

I tak - jeżeli okres ten wynosi:

 • Do 5 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • Od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.
 • Co najmniej 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

Informacje o wysokości zasiłku podstawowego mogą Państwo uzyskać wchodząc na odpowiednią podstonę w naszym serwisie internetowym. Tutaj...

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji?

 • karta rejestracyjna;
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu i szkolenia;
 • zaświadczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (dotyczy osób, które posiadają taki dokument);
 • świadectwa pracy z przebiegu całego okresu zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - przypadającym po dniu 1 lipca 1997r. - należy przedłożyć dodatkowo zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu za poszczególne miesiące w kwotach brutto);
 • decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów gospodarczych wraz z zaświadczeniem ZUS potwierdzającym okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą);
 • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub renty, świadczenia rehabilitacyjnego wraz z podstawą wymiaru tych zasiłków i świadczenia (jeżeli w ostatnich 18 miesiącach pobierano takie świadczenie);
 • zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy (jeżeli niezdolność trwała przez co najmniej 30 dni przypadających przed dniem rejestracji w PUP);
 • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej z ewidencji. Na dzień rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba musi posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeśli ma się zawieszoną działalność gospodarczą?

Tak

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym?

Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym.

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy?

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Podjęcie pracy można zgłosić online za pośrednictwem e-formularza.

Jaka jest maksymalna wysokość kosztu szkolenia indywidualnego, który może sfinansować PUP?

PUP może sfinansować szkolenie indywidualne do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny?

Nie, świadczenia wynikające z art. 45 są świadczeniami fakultatywnymi, co oznacza, że starosta nie ma obowiązku refundować ww. kosztów.

Decyzja ta leży tylko i wyłącznie w gestii starosty, ustawa nie narzuca na niego takich obowiązków, daje mu natomiast takie prawo.

Ustawa nie narzuca również wysokości refundacji, wskazuje natomiast maksymalną kwotę tej refundacji. Przy uwzględnianiu dokumentacji wydanych środków na dojazdy przez bezrobotnego zaleca się brać pod uwagę wszystkie bilety, nawet te jednorazowe.

Na jaki okres pracodawca gwarantujący zatrudnienie po ukończeniu szkolenia indywidualnego powinien zatrudnić osobę bezrobotną?

Zgodnie z oświadczeniem, które jest częścią wniosku na szkolenie pracodawca gwarantuje, że zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę, na okres minimum 12 miesięcy, w ciągu 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania (o ile osoba będzie uprawniona do jega nabycia) i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania.

Czy należy się dodatek aktywizacyjny osobie bezrobotnej, która podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem?

Nie, dodatek aktywizacyjny w takim przypadku nie przysługuje.

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
1. Przypadek: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2. Przypadek: z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Natomiast w drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Kiedy osoba bezrobotna straci status podejmując działalność gospodarczą - czy z datą wpisu do ewidencji czy też z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Osoba bezrobotna traci status z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie. Podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy po przerwaniu okresu pobierania zasiłku podjęciem zatrudnienia na 3 miesiące będzie przysługiwał ponownie zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres

Zasiłek po krótkotrwałym zatrudnieniu będzie przysługiwał pod warunkiem, że ponowna rejestracja nastąpi do 14 dni od daty zakończenia umowy. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.
Przykład: Osoba jest uprawniana do 6 miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych. Pobrała 2 miesiące zasiłku i poszła na 6 miesięcy do pracy. Przy kolejnej rejestracji nabywa prawo do zasiłku na okres 4 miesięcy.

Dla bezrobotnych
Kalendarium
Lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS