Ważne zmiany w zakresie przyznawania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej!


 


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 26 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713).


Rozszerzeniu uległ zakres pomocy poprzez zwiększenie liczby branż, mogących skorzystać z dotacji (art. 15 zze4) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach oraz zmieniły się zasady jej udzielania.

Poniżej przedstawiamy wykaz branż, które mogą skorzystać z pomocy wraz z możliwą 
do uzyskania liczbą dotacji:

Kod PKD (przeważająca działalność wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku) Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca w okresie złożenia wniosku od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z,
47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,
77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
1
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 
w zakresie działalności lotniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
5

Ważne:

  • W przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał już dotację/dotacje na podstawie wniosku złożonego od dnia 1 lutego 2021 r. to musi pomniejszyć liczbę możliwych do otrzymania dotacji o już otrzymane.
  • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem przedmiotowego rozporządzenia w życie, nie może już składać w kwietniu kolejnego wniosku.

Szczegółowa informacja dotycząca zasad i składania wniosków na nowych zasadach dostępna na stronie internetowej Urzędu w Zakładce: Dla pracodawcow i przedsiębiorców /Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wnioski o dotacje można składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór prowadzony będzie wyłącznie do dnia 31.08.2021 r.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS