Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny


Dane osoby zgłaszającej
Dane członka rodziny

Captcha Image

* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny


Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można zgłosić:

 • małżonka
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczeń wieku
 • wstępnych pozostających ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (...)".

Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień przesłania formularza.

Usługi elektroniczne
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS