Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) RPO WŁ 2014-2020Tytuł projektuAktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 30.04.2016 r.
Wartość projektu (plan): 2.163.200,00 zł, w tym: 85% to wkład UE.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 167 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim

Projekt skierowany był do osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 Oczekiwanym efektem działań aktywizacyjnych był wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, w szczególności osób starszych powyżej 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych (pozostających bezrobotnymi przez okres powyżej 12 miesięcy - w tym okres przed rejestracją w urzędzie pracy), o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne),  

Planowane efekty: 

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • podjęcie zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 Formy aktywizacji przewidziane w projekcie: 

 • 6 miesięczne staże dla 100 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 42 osób (max kwota dofinansowania: 21.000 zł),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 25 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 21.000 zł).

 Łącznie objęto wsparciem 183 osoby (120K, 63M). Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie: 

 • staże: 117 osób (83K, 34M),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 36 osób (24K, 12M),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 30 osób (13K, 17M).


Projekt realizowany był zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
 

Ważne linki:

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS