Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II) PO WER 2014-2020Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektuAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II) 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I
 „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


Okres realizacji projektu:
 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Wartość projektu (plan): 2.939.600,00 zł, w tym 91,89% to wkład z EFS. 

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 260 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Planowane efekty:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie wstepnego zagospodarowania kosztów ponoszonych w nowym miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie środków na zasiedlenie,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

 • max 9 miesięczne staże dla 205 osób,
 • bony na zasiedlenie dla 15 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

Łącznie wsparciem objęto: 289 osób (195K, 94M). Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie to:

 • staże: 230 osób (168K, 62M),
 • bony na zasiedlenie: 16 osób (9K, 7M),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 43 osób (18K, 25M).


Projekt realizowany był zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 
Ważne linki:

 

Urząd pracy
Kalendarium
Październik 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS