Zrealizowane projekty w ramach PO KL 2007-2013


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zrealizował niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:

Lp  Nazwa projektu  Informacje o projekcie 
 1 Projekt "DORADZAM - POMAGAM IV" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2013 r. - 30.06.2015 r.
 • Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
 • Działanie 6.1 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
 • Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
 • Cel projektu: wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie poprzez upowszechnienie poradnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
 • Uczestnicy projektu: 3 doradców zawodowych kontynuujących zatrudnienie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP.
 • Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
 2 Projekt "DORADZAM - POMAGAM III" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2011 r. - 31.03.2013 r.
 3 Projekt "DORADZAM - POMAGAM II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2009 r. - 30.04.2011 r.
4 Projekt "DORADZAM - POMAGAM" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2008 r. - 30.04.2009 r.
 5 Projekt "Własna Firma - Szansa na sukces IV" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2011 r. - 31.03.2013 r.
 • Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
 • Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
 • Cel projektu: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Uczestnicy projektu: 42 osoby bezrobotne z terenu powiatu bełchatowskiego, które w ramach projektu rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • System wsparcia: doradztwo indywidualne i szkolenia, przyznanie środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 20 tys. zł, comiesięczne wsparcie pomostowe w okresie 6/12 m-cy w kwocie do 600 zł
 • Projekt realizowany przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.
 6 Projekt systemowy "Pomyśl o jutrze" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2014 r.
 • Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
 • Działanie 6.1 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
 • Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".
 • Cel projektu: celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
 • Uczestnicy projektu: projekt skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie, a w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy o promocji (...)
 • Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • staże,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
 • szkolenia,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gopsodarczej,
 • refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.


W okresie 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r. w projekcie udział wzięło 2756 osób bezrobotnych.

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS