Realizowany projekt RPO WŁ (VI) - 2021-2022


 


                    
Tytuł projektuAktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
Łączna kwota dofinansowania na realizację Projektu EFS: 4.871.566,91 zł 

 Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne (tj. pozostających bezrobotnymi przez okres powyżej 12 miesięcy - w tym okres przed rejestracją w urzędzie pracy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Oczekiwanym efektem działań aktywizacyjnych będzie wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, w szczególności osób starszych powyżej 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach IX OP RPO WŁ na lata 2014 - 2020.


Planowane efekty: 

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • podjęcie zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 Planowane formy wsparcia:

 • Usługi rynku pracy, mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, tj.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania;
 • Instrumenty rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego, tj.: 
  • 6 miesięczne staże dla 135 osób,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 12 skierowanych bezrobotnych (max kwota refundacji: 25.000,00 zł;
 • Instrumenty rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia, tj.: dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności gospodarczej dla 135 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 

NABORY NA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2021 ROKU

(aktualizacja z dnia 18.10.2021 r.)

Forma aktywizacji 

 Termin naboru

Liczba osób 

Staże

 od 18.01.2021 r. do wyczerpania limitu środków     

55

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

 od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r.
 od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.
 od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r.   
 od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.  
 od 05.07.2021 r. do 16.07.2021 r. 
 
 od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.   
 od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.   
 od 02.11.2021 r. do 15.11.2021 r.                                         
 i w kolejnych naborach ogłaszanych przez PUP 

7

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r.
 od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.
 od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r.
 od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.  
 od 05.07.2021 r. do 16.07.2021 r.  
 od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.
 od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.    
 od 02.11.2021 r. do 15.11.2021 r.    


 i w kolejnych naborach ogłaszanych przez PUP 

70

 

KONTAKT:

 • staż: Karolina Białuska, Małgorzata Siwik, tel. 44 631-40-57
 • dofinansowanie do uruchomienia działalności gospodarczej: Katarzyna Lis, tel. 44 631-40-70
 • zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: Małgorzata Gawin, tel. 44 631-40-70

Koordynator projektu: Sylwia Kosędka, tel. 44 631-40-74, e-mail: projektyunijne@pupbelchatow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, tel. 44 631-40-40 (sekretariat), fax: 44 631-40-46, e-mail: lobe@praca.gov.pl, sekretariat@pupbelchatow.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
 

Ważne linki: 

 

Urząd pracy
Kalendarium
Październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS