Realizowany projekt RPO WŁ (IV) - 2018


 


                    
Tytuł projektuAktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Wartość projektu: 1.970.050,00 zł, w tym: 85% to wkład UE.

 Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 182 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne (tj. pozostających bezrobotnymi przez okres powyżej 12 miesięcy - w tym okres przed rejestracją w urzędzie pracy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Oczekiwanym efektem działań aktywizacyjnych będzie wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, w szczególności osób starszych powyżej 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Planowane efekty: 

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • podjęcie zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 Planowane formy wsparcia:

 • Usługi rynku pracy, mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, tj.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania;
 • Instrumenty rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego, tj.: 
  • 6 miesięczne staże dla 131 osób,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 9 skierowanych bezrobotnych (max kwota refundacji: 23.000,00 zł;
 • Instrumenty rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia, tj.: dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności gospodarczej dla 42 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 

NABORY NA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2018 ROKU

(aktualizacja z dnia 13.12.2018 r.)

Forma aktywizacji   Termin naboru Liczba osób 
Staże  od 12.02.2018 r. do 31.08.2018 r. - NABÓR ZAKOŃCZONY   131
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy  od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r.
 od 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r.
 od 02.05.2018 r. do 15.05.2018 r.
 od 01.06.2018 r. do 15.06.2018 r.
 od 02.07.2018 r. do 16.07.2018 r.
 od 01.08.2018 r. do 16.08.2018 r.
NABÓR ZAKOŃCZONY
 9
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej   od 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r.
 od 02.05.2018 r. do 15.05.2018 r.
 od 01.06.2018 r. do 15.06.2018 r.
 od 02.07.2018 r. do 16.07.2018 r.
 od 01.08.2018 r. do 16.08.2018 r.
 od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r.
 od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r.
 od 06.11.2018 r. do 15.11.2018 r.
NABÓR ZAKOŃCZONY
 42

KONTAKT:
Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim Doradcą Klienta (pierwsze piętro, sala nr 1.2) lub w przypadku ubiegania się o: 

 • staż z: Karoliną Białuską, Małgorzatą Siwik, pok. nr 25, tel. 44 631-40-57
 • dofinansowanie do uruchomienia działalności gospodarczej z: Katarzyną Lis, pok. nr 22, tel. 44 631-40-70
 • zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z: Małgorzatą Gawin, pok. nr 22, tel. 44 631-40-70

Koordynator projektu: Sylwia Kosędka, pok. nr 14, tel. 44 631-40-74

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, tel. 44 631-40-40 (sekretariat), fax: 44 631-40-46, e-mail: lobe@praca.gov.pl, sekretariat@pupbelchatow.pl

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
 

Ważne linki: 

 

Urząd pracy
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS