Realizowane projekty RPO WŁ


 


                    
Tytuł projektuAktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Wartość projektu: 1.970.050,00 zł, w tym: 85% to wkład UE.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 166 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Oczekiwanym efektem działań aktywizacyjnych będzie wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, w szczególności osób starszych powyżej 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych (pozostających bezrobotnymi przez okres powyżej 12 miesięcy - w tym okres przed rejestracją w urzędzie pracy), o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne),  

Planowane efekty: 

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • podjęcie zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

 Formy aktywizacji przewidziane w projekcie: 

 • 6 miesięczne staże dla 120 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 38 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 8 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
 

Ważne linki:

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS