Realizowane projekty PO WER


 

POWER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


Okres realizacji projektu:
01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 4.689.603,00 zł, w tym 91,89% to wkład z EFS. 

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 360 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Planowane efekty:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie wstępnego zagospodarowania kosztów ponoszonych w nowym miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie środków na zasiedlenie,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

 • max 12 miesięczne staże dla 280 osób,
 • bony na zasiedlenie dla 7 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 73 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).


Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 
Ważne linki:

 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS