Realizowany projekt PO WER (III)


 

POWER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I
„Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


Okres realizacji projektu:
01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 4.689.603,40 zł, w tym 91,89% to wkład z EFS. 

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 400 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Planowane efekty:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu,
 • wsparcie wstępnego zagospodarowania kosztów ponoszonych w nowym miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie środków na zasiedlenie,
 • wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej.

 

Planowane formy wsparcia:

 

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
oraz

 

 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

 

oraz

 

 • jedna z form wsparcia:
  • max 12 miesięczne staże dla 322 osób,
  • bony na zasiedlenie dla 7 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 71 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA OSÓB DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA Z DNIEM 16.07.2018 R.         
(aktualizacja z dnia 17.08.2018 r.)


KONTAKT:

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, tel. 44 631-40-40 (sekretariat), fax: 44 631-40-46, e-mail: lobe@praca.gov.pl, sekretariat@pupbelchatow.pl

Koordynator projektu: Sylwia Kosędka, pok. nr 14, tel. 44 631-40-74
Informacji nt. staży udzielają: Karolina Białuska, Małgorzata Siwik, pok. nr 25, tel. 44 631-40-57
Informacji nt. dofinansowania do uruchomienia działalności gospodarczej udziela: Katarzyna Lis, pok. nr 22, tel. 44 631-40-70
Informacji nt. bonów na zasiedlenie udziela: Sylwia Kosędka, pok. nr 14, tel. 44 631-40-74


Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 
Ważne linki:

 

Urząd pracy
Kalendarium
Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS