Wykaz telefonów wewnętrznych


Wewnętrzny Zewnętrzny Stanowisko Pokój
264 631 40 40 Dyrektor 1.13
262 631 40 62 Z-ca Dyrektora 1.11
240 631 40 40 Sekretariat 1.12
246 631 40 46 FAX 1.12
252 631-40-52 Inspektor Ochrony Danych
e-mail    e.brozyna@pupbelchatow.pl
15
Wydział Organizacyjny
249 631 40 49 Kierownik wydziału 1.4
249 631 40 49 Kadry
243 631 40 43 Administracyjno - Gospodarcze 1.3
255 631 40 55 Informatyk 2.14
282 635 62 82 Informatyk
Wydział Finansowo - Księgowy
253 631 40 53 Główny Księgowy 2.12
250 631 40 50 Ewidencja Księgowa Funduszu Pracy 2.10
254 631 40 54 Ewidencja Księgowa  / Obsługa Budżetu / Rozliczenia z ZUS               2.13
279 631 40 79 Obsługa kasowa i księgowa, egzekucja administracyjna, Płatnik 2.9
Wydział Ewidencji i Świadczeń
263 631 40 63 Kierownik wydziału 17
258 631 40 58 Płatnik-ubezpieczenia zdrowotne / Listy zasiłkowe 19
277 631 40 77 Rejestracja i obsługa świadczeniobiorców (zasiłki, stypendia) sala 16
276 631 40 76
283 635 62 83
Centrum Aktywizacji Zawodowej
272 631 40 72 Kierownik CAZ 24
Dział Obsługi Klienta
256 631 40 56 Kierownik działu 1.5
Doradca klienta - obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wg podziału literowego 1.2
266 631 40 66 A-DO 1.2
275 631 40 75 DR-JAN
271 631 40 71 JAP-MAH
269 631 40 69 MAJ-ROR
265 631 40 65 ROS-STE
268 631 40 68 STĘ-Ż
259 631 40 59 Obsługa osób niepełnosprawnych,oraz pośrednictwo pracy
dla pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem
1.2
Obsługa Pracodawców
278 631 40 78 Oferty pracy / EURES 1.10
273 631 40 73 Oferty pracy / EURES 1.14
287 635 62 87 Zatrudnianie Cudzoziemców 1.14
Poradnictwo Grupowe 1.2
261 631 40 61 Doradca zawodowy 10
261 631 40 61 Doradca Zawodowy 10
Dział Instrumentów Rynku Pracy
267 631 40 67 Kierownik działu 23
247 631 40 47 Prace Interwencyjne, refundacja 50+, prace społecznie użyteczne,
roboty publiczne, bony na zasiedlenie
21
257 631 40 57 Staże 25
270 631 40 70 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
22
248 631 40 48 Rozliczenie refundacji prac interwencyjnych i 50+ 22
260 631 40 60 Szkolenia, KFS 20
274 631 40 74 Specjaliści d/s programów EFS 14
Samodzielne Stanowiska
252 631 40 52 ds. Statystyki i Analiz 15
252 631 40 52 ds. Kontroli
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS