Pracownik socjalny-


Szczegóły oferty
IDENTYFIKACJA OFERTY
Nazwa stanowiska:Pracownik socjalny-
Nr oferty:StPr/20/1275
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej pozyskana przez Urząd
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY
Wolnych miejsc pracy:1
Okres ważności oferty: od 15-10-2020 do 28-10-2020
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Dodatkowe informacje: praca w godz. 8-16
Min. wynagrodzenie brutto: 2800.00
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców, tel.: 446314000
OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY
Wymagane wykształcenie: średnie zawodowe lub wyższe (w tym licencjat)
Kierunek wykształcenia:praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, nauki o rodzinie
Umiejętności:DOŚWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU PRACY - pożądane

(staż: )

Wymagane dokumenty: CV, potwierdzenie kwalifikacji; ist motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, życiorys curriculum vitae, kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, uwierzytelnione przez kandydata, kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, uwierzytelnione przez kandydata, oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, c.v. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Inne Wymagania:wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z wymienionych kierunków; posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej; Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, empatia, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Zakres obowiązków:Praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, rozpoznanie, ustalenie potrzeb i diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na podstawie analizy uzyskanych danych oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych), alimentacyjnych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji, prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz, wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki.
KONTAKT
Nazwa pracodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
Kontakt z pracodawcą: Anna Krawczyńska; tel.: 446314000 email: sekretariat@gopsszczercow.pl
Oferty pracy
Kalendarium
Październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS