Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy


Nie znaleziono aktywnych form.


Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy


Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o któym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm), zwanym dalej odpowiednio "przedszkolem"  i " szkołą" koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. 

 

Komunikat

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2017 r. maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 23 000,00 złotych. 

 

Wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

 1. Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego
 2. Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 3. Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 4. Wnioskowaną kwotę refundacji ;
 5. Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 7. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
 8. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 9. Podpis podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.
 • Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji, moga być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym(aval), gwarancja bankowa,blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zastaw na prawach lub rzeczach

Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenia o:

 1. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 2. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 3. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowizań cywilnoprawnych;
 4. prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 5. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r.  poz. 1541.);
 6. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Do wniosku o refundację producent rolny dołącza dodatkowo oświadczenia o:

 1. posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

Do wniosku o refundację należy dołączyć dodatkowo:

Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1808 z późn zm.).

Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dopomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - nie stanowi pomocy de minimis.

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania  środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 1380), w przypadku gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełniają łącznie warunki, o których mowa w § 2 ust. 3 i 5 rozporządzenia, albo producent rolny spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym.
Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
 3. złożenia wymaganego rozliczenia;
 4. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku: 
  • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, o których mowa w § 2 ust. 3-5 rozporządzenia,
  • naruszenia innych warunków umowy;
 5. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2;
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego,  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz 1221), podatku naliczonego dotyczacego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
 • określonym w umowie o refundacje, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczacej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tytułu- w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegajaca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urzad skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy w przypadku. gdy z deklaracji podatkowej dotyczacej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego rozliczenia i udokumentowania kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzymał wcześniej środki publiczne. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozliczenie zawiera również informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Starosta przed dokonaniem refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

Na refundowane stanowisko pracy może zostać skierowana osoba bezrobotna,  dla której określono odpowiedni profil pomocy i ta forma aktywizacji jest ustalona w przygotowanym wspólnie z doradca klienta Indywidualnym Planie Działania. 

Szczegółowe informacje udzielane sa w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gawin, tel. 44 631-40-70, e-mail: m.gawin@pupbelchatow.pl

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r ., poz. 1065 z późn zm.) 
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca  2017r.w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380).
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352z24.12.2013,str.1).
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2017 (1) - nowa.doc 27-01-2016 15 kB 208
kody_zawodow.pdf 30-01-2015 809,79 kB 405
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 29-01-2015 16,5 kB 317
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 20-02-2015 76,96 kB 233
wniosek 2017- FP - producent rolny.doc 25-08-2017 163,5 kB 72
wniosek 2017- FP.doc 25-07-2017 155 kB 278
wniosek__o_doposażenie_2017_RPO powyżej 30 r. ż. obowiązuje od 01.08.2017.doc 26-07-2017 411,5 kB 101
załącznik nr 5.pdf 20-02-2015 626,63 kB 533
załącznik nr 5.xls 30-01-2015 70 kB 327

Formy aktywizacji
Kalendarium
Styczeń 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS