Staże - archiwalne


Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON. (forma archiwalna)

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 13-04-2015 do 19-10-2015

Data od: 13-04-2015

Data do: 19-10-2015


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 13.04.2015 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Nabór wniosków będzie trwać do wyczerpania dostępnego limitu środków

W 2015 roku maksymalny okres odbywania stażu wynosił będzie 6 miesięcy.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jest dostępny w siedzibie urzędu w pokoju nr 22 na parterze.

Staże - archiwalne


STAŻ - polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

Urząd pracy może skierować osobę zarejestrowaną jako poszukującą pracy, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, nie będącą w zatrudnieniu bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby poszukującej pracy składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby, którą chce przyjąć na staż. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie. 

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę odbywającą staż;
 • PUP na wniosek odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje osobę skierowaną na staż z programem stażu;
 • zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli go na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela osobie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia stażyście opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z     2009 r.,Nr 142, poz. 1160)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r . Nr. 214 poz. 1407 z późn. zm. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22

Osoba odpowiedzialna: Gabriela Stępień, tel. 44 631-40-47, e-mail: refundacje@pupbelchatow.pl

Formy aktywizacji
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS