Staże - archiwalne


Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PO WER (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 13-04-2015 do 08-09-2015

Data od: 13-04-2015

Data do: 08-09-2015


 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 13 kwietnia 2015 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków będzie trwać do wyczerpania limitu środków. 

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

W 2015 roku maksymalny okres odbywania stażu wynosił będzie 6 miesięcy.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu jest dostępny na stronie www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 21 na parterze.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równosci szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Staże - archiwalne


STAŻ - polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbywania stażu mogą  być skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów, w oparciu o wyniki profilowania pomocy oraz z uwzględnieniem wskazań w indywidualnym planie działania.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje:

 • stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 zgodnie z zapisem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • 2 dni wolne, za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, 
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

W okresie odbywania stażu bezrobotny zobowiązany jest do:

 • sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czasu odbywania stażu oraz regulaminu i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • opracowania sprawozdania z przebiegu stażu (wg otrzymanego wzoru), zawierającego informację o wykonywanych przez bezrobotnego zadaniach w trakcie stażu,
 • niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) po zakończeniu stażu dostarczenia do PUP sprawozdania z przebiegu stażu oraz opinii wydanej przez organizatora.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu zwraca koszty badań lekarskich lub psychologicznych, mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia stażu oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu.

Staż może być odbywany:

 • u pracodawcy,
 • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzącej dział specjalnej produkcji rolnej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • u przedsiębiorców nie zatrudniających pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 631-40-57. Osoby odpowiedzialne - Karolina Białuska, Małgorzata Siwik. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r..pdf 17-01-2018 1,32 MB 2
Wniosek FP 2018 - Program Specjalny.doc 19-01-2018 105 kB 0
Wniosek FP 2018 - Program Specjalny.pdf 19-01-2018 124,39 kB 0
Wniosek FP 2018.doc 18-01-2018 105 kB 1
Wniosek FP 2018.pdf 18-01-2018 124,14 kB 0
Wniosek o staż 2018 RPO.doc 18-01-2018 329,5 kB 1
Wniosek o staż 2018 RPO.pdf 18-01-2018 227,8 kB 1
Wniosek PO WER 2017_2018 (III).doc 22-08-2017 120,5 kB 1
Wniosek PO WER 2017_2018 (III).pdf 22-08-2017 338,18 kB 1
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 1

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS