Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Aktywnych form: 3

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI)/ lipiec 2022 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2022
do 15-07-2022
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) lipiec/2022 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2022
do 15-07-2022
Więcej
Nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalność w formie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w 2022 r. PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 28-03-2022
do
Więcej


Środki na podjęcie działalności gospodarczej


 


Terminy naborów wniosków na dotacje w roku 2022
 

 
 od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r.  
 od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r. 
 od 01.04.2022 r. do 15.04.2022 r. 
 od 02.05.2022 r. do 16.05.2022 r.
 od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r.
 od 01.07.2022 r. do 15.07.2022 r.
 i w kolejnych terminach ogłaszanych przez Urząd - do wyczerpania limitu środków.

Kryteria i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych "dofinansowaniem".

Bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 176 z późn. zm.) zwanemu dalej „absolwentem CIS”, absolwentowi klubu integracji społecznej o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym zwanemu dalej „absolwentem KIS”, opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, jeżeli posiadaja przygotowany, wspólnie z doradcą klienta Indywidualny Plan Działania, który zakałda skorzystanie z tej formy aktywizacji.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS,opiekun osoby niepełnosprawnej, spełniajacy następujace warunki:

 1. w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał pracy zarobkowej (obowiązuje od dnia 4 czerwca 2022 roku),
 2. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - zakończył działalności gospodarczej w dniu przypadajacym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych). Bezrobotny, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie którszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, składa oświadczenie , że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej.
 4. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej ropoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania w  okresie dłuższym niż 6  miesięcy.
 7. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystapienie do spóldzieli socjalnej,
 8. spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5 (w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej § 6 ust. 3 i 4) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 243),
 9. spełnia warunki o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.),
 10. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 

Ponadto osoba bezrobotna ubiegajaca się o przyznanie dofinansowania winna w okresie 12 miesiecy bezpośrednio poprzedzajacych dzień złożenia wniosku spełniać następujace warunki:

 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),

 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa a art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w w/w ustawie,

 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocja zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z póxn. zm.).

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun starając się o środki na podjęcie działalności gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, podać jaki rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania Chcąc uzyskać środki na działalność gospodarczą, bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun  jest również zobowiązany do przedstawienia w urzędzie pracy szczegółowej specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, mogą być:

 • poręczenie osob fizycznych,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • blokada środków zgropmadzonych na rachunku bankowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez dłużnika ( w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.). 

Co należy zrobić by pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej?
W celu uzyskania dofinansowania na podjecie działalności goaspodarczej należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy poprawnie wypełniony wniosek wraz z załacznikami. W przypadku jego pozytywnego zaopiniowania podpisana zostaje umowa w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą, a Dyrektorem Urzędu, która zawiera w szczególności zobowiazania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej po dniu wpływu środków na konto Wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy,

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz niezawieszania jej wykonywania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania,

 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli:
  -
  wykorzysta otrzymane dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
  - będzie 
  prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  - po
  dejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia,
  - zło
  ży niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia,
  naruszy inne warunki umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 i ust. 6 Rozporządzenia.

 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, opiekuna osoby niepełnosprawnej, deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, opiekuna osoby niepełnosprawnej – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 • umożliwienia Urzędowi przeprowadzenia czynności sprawdzających, w szczególności poprzez udostępnienie upoważnionym pracownikom pomieszczenia, w którym działalność gospodarcza jest prowadzona, umożliwienie oględzin sprzętu, wyposażenia oraz towarów zakupionych w ramach otrzymanego dofinansowania oraz wkładu własnego. 

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie

Bezrobotny, absolwent CIS lub abolwent KIS, opiekun w terminie 2 miesiecy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedkłada Dyrektorowi Urzędu rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub abolwentowi KIS, opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podaktu naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Dyrektor Urzędu w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Przyznane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str. 1 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22.
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Lis, nr tel.: (44) 631 40 70, e-mail: dotacje@pupbelchatow.pl 

Podstawa prawna:
Art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.  poz. 690 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2021r.,  poz. 743 ),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.. poz. 243),
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 1 ze zm.).

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Identyfikator gmin.pdf 19-02-2015 26,29 kB 1465
Kody PKD-schemat.pdf 19-02-2015 363,22 kB 118
Kody PKD-wyjasnienia.pdf 19-02-2015 1017,7 kB 112
oświadczenie dot zwrotu VAT.doc 29-08-2019 14 kB 352
tabela do rozliczenia faktur PO WER (V) 2022.doc 21-04-2022 166 kB 69
tabela do rozliczenia faktur RPO WŁ (VI) 2022.doc 21-04-2022 411,5 kB 70
Ustalenia 2022 - działalność gospodarcza.pdf 03-01-2022 7,14 MB 226
Wniosek o dotację 2022 r. - PO WER (V) - dla osób do 30 roku życia.doc 21-04-2022 313,5 kB 151
Wniosek o dotację 2022 r. - PO WER (V) - dla osób do 30 roku życia.pdf 21-04-2022 735,08 kB 129
wniosek o dotację 2022 r. - RPO WŁ (VI) dla osób powyżej 30 roku życia.doc 21-04-2022 595,5 kB 183
wniosek o dotację 2022 r. - RPO WŁ (VI) dla osób powyżej 30 roku życia.pdf 21-04-2022 825,84 kB 179
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 179
Załącznik nr 4 do wniosku.pdf 28-01-2015 626,63 kB 2802
Załącznik nr 4 do wniosku.xls 19-02-2015 231,5 kB 1568
Załącznik nr 5 do wniosku.pdf 19-02-2015 96,29 kB 2116


 

 

Formy aktywizacji
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS