Roboty publiczne


Nie znaleziono aktywnych form.


Roboty publiczne


 


Jest to pomoc dla pracodawcy, który zatrudni w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac, które są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków - zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
Celem jest wsparcie osób bezrobotnych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.

Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

 • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzedach pracy),
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 • spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publizcnych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem pomocy.

Pomoc w ramach robót publicznych to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w trzech kolejnych latach obrotowych (szczegóły na stronie www.uokik.gov.pl).

Planowane jest organizowanie robót publicznych trwających do 6 miesięcy.

W 2017 roku Dyrektor Urzędu będzie przyznawał środki na organizację robót publicznych
w oparciu o następujące kryteria:

 • zobowiązanie organizatora do zatrudnienia po okresie refundacji;
 • deklarowany okres zatrudnienia po okresie refundacji (preferowane zatrudnienie
  to połowa okresu refundacji).

Refundacja części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, jest dokonywana na podstawie wniosku Pracodawcy składanego po każdym przepracowanym przez osobę zatrudnioną miesiącu, po wypłaceniu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W 2017 roku miesięczna stawka refundacji wynosi 1 300,00 zł + FUS

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w okresie refundacji lub przed upływem 3 miesięcy po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Odmowa przyjęcia kolejnej skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej będzie skutkować zwrotem otrzymanej pomocy w całości wraz z odsetkami ustawowymi.

Obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy występuje w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji lub naruszenia innych warunków umowy. Zwrot następuje wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Do pracy w ramach zawartej umowy o organizowanie robót publicznych może być skierowana każda osoba bezrobotna. na podstawie ustalonego dla niej profilu pomocy i zgodnie
z indywidualnym planem działania.

Zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy w ramach robót publicznych starosta może dokonać zwrotu przez okres do 12 miesięcy poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, w wysokosci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U z 2014 r. poz. 864),
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE. L.2013.352.1),
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9),
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45).

Informacje:

w urzędzie pokój nr 1.14 lub pod nr telefonu  (44) 631-40-48

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.doc 24-01-2018 44,5 kB 21
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.pdf 24-01-2018 112,19 kB 14
Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc 24-01-2018 79,5 kB 164
Wniosek o organizowanie robót publicznych.pdf 24-01-2018 154,09 kB 86
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 19-01-2018 2,38 MB 25
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-01-2018 626,47 kB 110

Formy aktywizacji
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS