Roboty publiczne


Aktywnych form: 1

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2022 roku PUP Bełchatów Roboty publiczne od 17-01-2022
do
Więcej


Roboty publiczne


 


Roboty publiczne to pomoc dla organizatora lub wskazanego przez niego pracodawcy, który zatrudni osoby bezrobotne w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac, które są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków - zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.). 

Celem jest wsparcie osób bezrobotnych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.

Organizatorem robót publicznych mogą być:

 • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 • spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.
Organizując 
roboty publiczne, ww. podmioty są obowiązane zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.
Do pracy w ramach zawartej umowy o organizowanie robót publicznych może być skierowana każda osoba bezrobotna zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.

Pomoc w ramach robót publicznych to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 

Planowane jest organizowanie robót publicznych trwających do 6 miesięcy.

Refundacja części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, jest dokonywana na podstawie wniosku Pracodawcy składanego po każdym przepracowanym przez osobę zatrudnioną miesiącu, po wypłaceniu wynagrodzenia oraz opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w okresie refundacji lub przed upływem okresu, wskazanego w umowie po okresie refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Odmowa przyjęcia kolejnej skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej będzie skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej pomocy w całości wraz z odsetkami ustawowymi.

Obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy występuje również w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania
w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją lub naruszenia innych warunków umowy.
Zwrot następuje wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 743),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U z 2014 r. poz. 864),
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE. L.2013.352.1 ze zm.).

Informacje:

w urzędzie, w pokoju nr 22  pod nr telefonu  

(44) 631-40-48

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2022.doc 13-01-2022 55 kB 94
Wniosek o organizowanie robót publicznych 2022.doc 21-04-2022 82 kB 77
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 56
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-02-2021 415,13 kB 55

Formy aktywizacji
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS