Prace społecznie użyteczne


Nie znaleziono aktywnych form.


Prace społecznie użyteczne


Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,
w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do wykonywania prac społecznie użytecznych są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Miejscem wykonywania prac jest teren gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Czas wykonywania prac nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Osobie uprawnionej do wykonywania prac przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Świadczenie to może być na podstawie zawartego porozumienia, refundowane gminie przez starostę ze środków Funduszu Pracyw wysokości do 60% minimialnej kwoty świadczenia bądź może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Procedura organizacji prac społecznie użytecznych:
 1. Do dnia 31 stycznia każdego roku gmina winna sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesłać go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej;
 2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych;
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do Powiatowego Urzędu Pracy;
 4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania niezbędnych warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Podstawa prawna:
- Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U z 2022 r.,  poz. 690 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. poz. 2447).

 

Informacje:

w urzędzie pokój nr 22 lub pod nr telefonu  (44) 631-40-48

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 27

Formy aktywizacji
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS