Prace interwencyjne


Aktywnych form: 1

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2020 r. PUP Bełchatów 52 Prace interwencyjne od 07-01-2020
do
Więcej


Prace interwencyjne


Jest to pomoc dla pracodawcy, który zatrudni, na podstawie umowy zawartej ze starostą, osobę bezrobotną skierowaną przez właściwy urząd pracy zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

Pomoc w ramach prac interwencyjnych to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Jest ona udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych (szczegóły na stronie www.uokik.gov.pl).

O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się pracodawca , który w ocenie organu jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np. niebędący w stanie likwidacji, niezalegający z podatkami).

Okres, za który przysługuje pracodawcy prawo do refundacji wynosi do 6 miesięcy.

Obowiązek pracodawcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Refundacja części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, jest dokonywana na podstawie wniosku Pracodawcy, składanego po każdym przepracowanym przez osobę zatrudnioną miesiącu,po wypłaceniu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W 2020 roku miesięczna stawka refundacji wynosi 860,00 zł + FUS

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w okresie refundacji lub przed upływem 3 miesięcy po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Odmowa przyjęcia kolejnej skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej będzie skutkować zwrotem otrzymanej pomocy w całości wraz z odsetkami ustawowymi.

Obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy występuje w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji lub naruszenia innych warunków umowy. Zwrot następuje wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Do pracy w ramach zawartej umowy o organizowanie prac interwencyjnych może być skierowana każda osoba bezrobotna zgodnie z indywidualnym planem działania.

Zgodnie z art. 51 ustawy w przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych na okres:

a) do 6 miesięcy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

b) do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;

c) do 12 miesięcy, następuje zwrot części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Zgodnie z art. 56 ustawy w ramach prac interwencyjnych starosta może dokonać zwrotu przez okres:

a) do 12 miesięcy części kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

b) do 18 miesięcy, części kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Obowiązek pracodawcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 59 ustawy - w przypadku skierowania osób powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres:

a) do 24 miesięcy, starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne;

b) do 4 lat, starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych, którzy:

1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczna od refundowanego wynagrodzenia.

UWAGI:

1. Pracodawca zamierzający ubiegać się o organizowanie prac interwencyjnych składa właściwy wniosek w wybranym powiatowym urzędzie pracy.

2. Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

3. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z upoważnienia Starosty zawiera z pracodawcą umowę o organizowanie prac interwencyjnych.

4. Pracodawca, u którego bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

5. Pracodawca składa po każdym przepracowanym przez osobę zatrudnioną miesiącu, po wypłaceniu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne właściwy wniosek o refundację.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U z 2014 r., poz. 864).
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1),
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 24.12.2013 r., str 9).,
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45).

Informacje:
w urzędzie pokój nr 22 lub pod nr telefonu  (44) 631-40-47

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. organizowania prac interwencyjnych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 271,22 kB 89
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 24-04-2019 1,1 MB 113
Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2020 rok (4).docx 30-09-2020 41,17 kB 1
Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2020 rok (4).pdf 30-09-2020 150,43 kB 1
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 24-04-2019 62 kB 422
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 24-04-2019 271,51 kB 265
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych 2020 rok.doc 06-02-2020 56 kB 55
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych 2020 rok.pdf 06-02-2020 139,99 kB 47
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 37
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-01-2020 415,13 kB 84
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 09-01-2020 132,5 kB 44

Formy aktywizacji
Kalendarium
Październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS