Bon zatrudnieniowy


Nie znaleziono aktywnych form.


Bon zatrudnieniowy


Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie art. 66m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania
i stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za skierowaną osobę, której przyznano bon.
Termin ważności bonu określa starosta.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między urzędem pracy a pracodawcą, w ramach której:

 1. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
 2. Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 % kwoty zasiłku, o którym mowa w arta. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 1. Kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 2. Kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Wnioski o przyznanie bonu zatrudnieniowego wydawane i przyjmowane są u doradcy klienta (sala-I piętro).

Podstawa prawna:
- Art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) 
Szczegółowe informacje dotyczące bonu zatrudnieniowego dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 22 lub pod numerem telefonu  44 631 40 48.
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 0

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS