Bon na zasiedlenie


Aktywnych form: 2

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
PO WER (V) - II nabór wniosków w 2022 roku - Bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia PUP Bełchatów Bon na zasiedlenie od 23-05-2022
do
Więcej
Nabór wniosków z FP o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2022 roku PUP Bełchatów Bon na zasiedlenie od 15-02-2022
do
Więcej


Bon na zasiedlenie


Na wniosek osoby do 30 roku życia, która jest:
 • bezrobotną lub
 • osobą niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu lub
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:
 • z tytułu ich wykonywania wnioskodawca będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba, dla której ww. forma aktywizacji  ustalona jest w przygotowanym, wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie przyjmowane są w Sekretariacie urzędu (I piętro). 
Wnioskodawcy w 2022 roku mogą ubiegać się o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości 10.000 zł.


Osoba bezrobotna lub niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

 1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia, że zamieszkała w związku z tym w miejscowości, która spełnia wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, złożyć w PUP Bełchatów oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (wraz ze świadectwem pracy, nową umową o pracę/ wydrukiem z CEIDG lub KRS) oraz oświadczenie, że zamieszkała w miejscowości spełniającej wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków określonych w pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, a w przypadku pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:
- Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.) 
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro); specjalistą ds. programów - p. nr 22 (parter) lub telefonicznie: 44 631 40 48 (74)

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia 2022 - bon na zasiedlenie.pdf 03-01-2022 3,68 MB 256
Wniosek - bon na zasiedlenie-FP 2022 (1).doc 21-04-2022 66 kB 50
Wniosek - bon na zasiedlenie-FP 2022 (1) pdf.pdf 21-04-2022 124,79 kB 30
Wniosek - bon na zasiedlenie-PO WER (V) -2022 (1).doc 21-04-2022 80,5 kB 24
Wniosek - bon na zasiedlenie-PO WER (V) -2022 (1) pdf.pdf 21-04-2022 134,42 kB 27
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 100

Formy aktywizacji
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS