Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy


Nabór wniosków w 2022 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków RPO WŁ (VI) maj/2022

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 02-05-2022 do 16-05-2022

Data od: 02-05-2022

Data do: 16-05-2022

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od 2 do 16 maja 2022 roku i w kolejnych naborach ogłaszanych przez PUP Bełchatów pod warunkiem posiadania ww. środków.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2022 r. maksymalna kwota refundacji wynosi 30 000,00 zł.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne (tj. pozostających bezrobotnymi przez okres powyżej 12 miesięcy - w tym okres przed rejestracją w urzędzie pracy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).


Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pupbelchatow.pl w zakładce "wypos/dopos stanowiska pracy" oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 22 na parterze. Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 44 631 40 70.

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy


Terminy naborów wniosków w 2022 roku 

 od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. 
 od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r. 
 od 01.04.2022 r. do 15.04.2022 r.
 od 02.05.2022 r. - 16.05.2022 r.
i w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd - do wyczerpania limitu środków
 


Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, związanym bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć żłobkom lub klubom dziecięcym oraz związanym bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne, o któych mowa w art. 46 ust.1 pkt 1 i pkt 1a-1c, art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą"  oraz niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, zwanym dalej odpowiednio "przedszkolem" i " szkołą"  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. 

  

Wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy – oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Wnioskodawcy zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta moga złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę  albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta wniosek o refundację zawierający:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy,
 2. Liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy,
 3. Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
 4. Wnioskowaną kwotę refundacji,
 5. Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 6. Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, 
 7. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
 8. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 9. Podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.
 • Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji, moga być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym(aval), gwarancja bankowa,blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zastaw na prawach lub rzeczach

Do wniosku o refundacjęwnioskodawca dołączają oświadczenia o:

 1. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 2. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 3. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowizań cywilnoprawnych;
 4. prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 5. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020r.  poz. 358 z późn zm.);
 6.  nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wniskodawcę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 7. nieobniżeniu  wymiaru czasu pracy pracownika w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz  w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Do wniosku o refundację producent rolny dołącza dodatkowo oświadczenia o:

 1. posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

Do wniosku o refundację należy dołączyć dodatkowo:

Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743.).

Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dopomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z  późn zm.) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 .-Prawo oświatowe - nie stanowi pomocy de minimis.

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 rozporządzenia MRPiPS z dnia 14 lipca 2017. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania  środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 243.), w przypadku gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełniają łącznie warunki, o których mowa w § 2 ust. 3 i 5 rozporządzenia, albo producent rolny spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z wnioskodawca.
Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego, żłobka lub klubu dzieciecego lub podmiotu świadczacego usługi rehabilitacyjne do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, a w przypadkach o których mowa w § 1 ust 1 pkt. 2 rozporzadzenia  skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukujacego pracy absolwenta- co najmniej w powłowie wymiaru czasu pracy.
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
 3. złożenia wymaganego rozliczenia;
 4. zwrotu otrzymanych środków na zasadach, o których mowa  w art. 46 ust. 2, 2b i 2c
 5. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2;
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego,  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz 685 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczacego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
 • określonym w umowie o refundacje, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczacej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tytułu- w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegajaca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urzad skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy w przypadku. gdy z deklaracji podatkowej dotyczacej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez wnioskodawcę rozliczenia i udokumentowania kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie wnioskodawca otrzymał wcześniej środki publiczne. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozliczenie zawiera również informację, czy pwnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Starosta przed dokonaniem refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

Na refundowane stanowisko pracy może zostać skierowana osoba bezrobotna,  dla której  ww. formę aktywizacji ustalono w przygotowanym wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. 

Szczegółowe informacje udzielane sa w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gawin, tel. 44 631-40-70, e-mail: m.gawin@pupbelchatow.pl

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r ., poz. 690 z późn. zm..) 
- rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 lipca  2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2022r., poz. 243.).
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013,str.1 z późn. zm.).
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.).

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o utrzymaniu stanowiska pracy 2022 - .doc 24-04-2019 15 kB 57
kody_zawodow.pdf 24-04-2019 809,79 kB 850
oświadczenie dot. zwrotu VAT.doc 16-08-2019 14 kB 172
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 24-04-2019 16,5 kB 633
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 24-04-2019 76,96 kB 513
tabela do rozliczenie faktur dop. 2022.doc 21-04-2022 110 kB 2
Ustalenia 2022 - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.pdf 03-01-2022 7,28 MB 131
wniosek 2022- dla osób powyżej 30 r. życia RPO WŁ - n.doc 21-04-2022 519 kB 56
wniosek 2022- Fundusz Pracy.doc 21-04-2022 201,5 kB 76
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 34
załącznik nr 5.pdf 09-01-2020 113,06 kB 1161
załącznik nr 5.xls 24-04-2019 70 kB 637
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.odt 14-03-2022 33,39 kB 245

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS