Szkolenia


Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2022 roku

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 17-01-2022 do

Data od: 17-01-2022

Data do:


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 17.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 20 lub telefonicznie: 44 631-40-60

Szkolenia


Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o skierowanie na szkolenie są:

 • osoby bezrobotne,

 • opiekunowie osoby niepełnosprawnej1 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • osoby poszukujące pracy, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  • są żołnierzami rezerwy,

  • pobierają rentę szkoleniową,

  • pobierają świadczenie szkoleniowe, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniach lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,

  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

 

1 opiekun osoby niepełnosprawnej, tj. osoba będąca członkiem rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.), opiekująca się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są zgodnie z kierunkami szkoleń zatwierdzonymi przez Powiatową Radę Zatrudnienia w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie oraz na stronie internetowej.
  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (zgłoszenie na szkolenie grupowe - w terminach zapisów podanych w Planie szkoleń) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.

 • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.


W każdym przypadku szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu i poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 • Osobie bezrobotnej uprawnionej w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

 • Bezrobotnemu i poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej skierowanym przez starostę na szkolenie, którzy w trakcie szkolenia podjmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.

 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
 • Niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 690)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunkłów realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.).

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA.pdf 10-01-2022 78,26 kB 61
Ustalenia 2022 -usługi szkoleniowe.pdf 03-01-2022 3,67 MB 107
WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE.doc 10-05-2022 88 kB 23
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 49

 

Formy aktywizacji
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS