Staże


Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2022 r.

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03-01-2022 do

Data od: 03-01-2022

Data do:


 


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 3 stycznia 2022 r. do wyczerpania limito środków przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równosci szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Staże


STAŻ - polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbywania stażu mogą  być skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów  z uwzględnieniem wskazań w indywidualnym planie działania.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje:

 • stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 zgodnie z zapisem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • 2 dni wolne, za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, 
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

W okresie odbywania stażu bezrobotny zobowiązany jest do:

 • sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czasu odbywania stażu oraz regulaminu i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • opracowania sprawozdania z przebiegu stażu (wg otrzymanego wzoru), zawierającego informację o wykonywanych przez bezrobotnego zadaniach w trakcie stażu,
 • niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) po zakończeniu stażu dostarczenia do PUP sprawozdania z przebiegu stażu oraz opinii wydanej przez organizatora.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu zwraca koszty badań lekarskich lub psychologicznych, mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia stażu oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu.

Staż może być odbywany:

 • u pracodawcy,
 • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzącej dział specjalnej produkcji rolnej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • u przedsiębiorców nie zatrudniających pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1100 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 25 lub pod numerem telefonu 631-40-57; Karolina Białuska, Małgorzata Siwik. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Oświadczenie stażysty-opieka-skonwertowany.pdf 26-03-2021 91,06 kB 34
Oświadczenie stażysty-opieka.doc 26-03-2021 12,5 kB 32
Ustalenia 2022 -staże.pdf 03-01-2022 3,05 MB 8
Wniosek o organizację stażu FP 2022.doc 03-01-2022 89 kB 6
Wniosek o organizację stażu FP 2022.pdf 03-01-2022 105,22 kB 4
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2022.doc 03-01-2022 105 kB 5
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2022.pdf 03-01-2022 130,95 kB 1
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2022.doc 03-01-2022 400,5 kB 2
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2022.pdf 03-01-2022 213,7 kB 2
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 7

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS