Staże - archiwalne


Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (II nabór) (forma archiwalna)

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 06-03-2017 do 17-03-2017

Data od: 06-03-2017

Data do: 17-03-2017


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż w 2017 roku wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych przyjmowane będą w następujących transzach:

30.01.2017 r. - 10.02.2017 r. - I transza naboru (zakończony),
06.03.2017 r. - 17.03.2017 r. -  II transza naboru,
03.04.2017 r. - 14.04.2017 r. - III transza naboru.

Przy niewykorzystaniu dostępnych środków dodatkowe terminy naborów będą ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej urzędu.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu jest dostępny na stronie internetowej w linku: http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/staze.html oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 21 na parterze.

Staże - archiwalne


STAŻ - polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Do odbywania stażu mogą  być skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów, w oparciu o wyniki profilowania pomocy oraz z uwzględnieniem wskazań w indywidualnym planie działania.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje:

 • stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 zgodnie z zapisem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • 2 dni wolne, za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, 
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6.

W okresie odbywania stażu bezrobotny zobowiązany jest do:

 • sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa,
 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czasu odbywania stażu oraz regulaminu i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • dbania o dobro zakładu pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • opracowania sprawozdania z przebiegu stażu (wg otrzymanego wzoru), zawierającego informację o wykonywanych przez bezrobotnego zadaniach w trakcie stażu,
 • niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) po zakończeniu stażu dostarczenia do PUP sprawozdania z przebiegu stażu oraz opinii wydanej przez organizatora.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył stażu zwraca koszty badań lekarskich lub psychologicznych, mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia stażu oraz koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu.

Staż może być odbywany:

 • u pracodawcy,
 • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzącej dział specjalnej produkcji rolnej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • u przedsiębiorców nie zatrudniających pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 631-40-57. Osoby odpowiedzialne - Karolina Białuska, Małgorzata Siwik. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r..pdf 17-01-2018 1,32 MB 159
Wniosek FP 2019.doc 20-05-2019 86,5 kB 11
Wniosek FP 2019.pdf 20-05-2019 119,33 kB 3
Wniosek o staż 2019 RPO.doc 20-05-2019 310 kB 53
Wniosek o staż 2019 RPO.pdf 20-05-2019 215,92 kB 67
Wniosek PO WER 2019 (IV) (1).doc 20-05-2019 101 kB 2
Wniosek PO WER 2019 (IV) (1).pdf 20-05-2019 145,77 kB 2
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 54

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS