Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) czerwiec/2019 roku (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni powyżej 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03-06-2019 do 17-06-2019

Data od: 03-06-2019

Data do: 17-06-2019Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 3 do 17 czerwca 2019 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów. które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2019 r. środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 23 000,00 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie: 44 631 40 70.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Kryteria i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych "dofinansowaniem".

Bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.) zwanemu dalej „absolwentem CIS”, absolwentowi klubu integracji społecznej o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym zwanemu dalej „absolwentem KIS”, opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm.) mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Komunikat
Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2019 r. środki będą przyznawane do wysokości 23.000 złotych. 

Wnioskodawcy moga ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, jeżeli posiadaja przygotowany, wspólnie z doradcą klienta Indywidualny Plan Działania, który zakałda skorzystanie z tej formy aktywizacji.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS,opiekun osoby niepełnosprawnej, spełniajacy następujace warunki:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 2. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - zakończył działalności gospodarczej w dniu przypadajacym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych)
 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 5. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej ropoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystapienie do spóldzieli socjalnej,
 7. spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5 (w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej § 6 ust. 3 i 4) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380),
 8. spełnia warunki o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 9. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 

Ponadto osoba bezrobotna ubiegajaca się o przyznanie dofinansowania winna w okresie 12 miesiecy bezpośrednio poprzedzajacych dzień złożenia wniosku spełniać następujace warunki:

 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz..U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm.), oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1482),

 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa a art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U z 2019 r. poz. 1482), wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w w/w ustawie,

 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocja zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm.).

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun starając się o środki na podjęcie działalności gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, podać jaki rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania Chcąc uzyskać środki na działalność gospodarczą, bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun  jest również zobowiązany do przedstawienia w urzędzie pracy szczegółowej specyfikacji wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, mogą być:

 • poręczenie osob fizycznych,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa,
 • blokada środków zgropmadzonych na rachunku bankowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • akt notarialny o poddaniu sie egzekucji przez dłużnika ( w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.). 

Co należy zrobić by pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej?
W celu uzyskania dofinansowania na podjecie działalności goaspodarczej należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy poprawnie wypełniony wniosek wraz z załacznikami. W przypadku jego pozytywnego zaopiniowania podpisana zostaje umowa w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą, a Dyrektorem Urzędu, która zawiera w szczególności zobowiazania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej po dniu wpływu środków na konto Wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy,

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania,

 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli:
  -
  wykorzysta otrzymane dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
  - będzie 
  prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  - po
  dejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia,
  - zło
  ży niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia,
  naruszy inne warunki umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 i ust. 6 Rozporządzenia.

 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, opiekuna osoby niepełnosprawnej, deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, opiekuna osoby niepełnosprawnej – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 • umożliwienia Urzędowi przeprowadzenia czynności sprawdzających, w szczególności poprzez udostępnienie upoważnionym pracownikom pomieszczenia, w którym działalność gospodarcza jest prowadzona, umożliwienie oględzin sprzętu, wyposażenia oraz towarów zakupionych w ramach otrzymanego dofinansowania oraz wkładu własnego. 

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie

Bezrobotny, absolwent CIS lub abolwent KIS, opiekun w terminie 2 miesiecy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedkłada Dyrektorowi Urzędu rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub abolwentowi KIS, opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podaktu naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Dyrektor Urzędu w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Przyznane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str. 1)

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22.
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Lis, nr tel.: (44) 631 40 70, e-mail: dotacje@pupbelchatow.pl 

Podstawa prawna:
Art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z póżn. zm.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2018r.,  poz. 362.),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1380),
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 1).

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Identyfikator gmin.pdf 19-02-2015 26,29 kB 1107
oświadczenie dot zwrotu VAT.doc 29-08-2019 14 kB 7
PKD-2007-schemat.pdf 19-02-2015 363,22 kB 1289
PKD-2007-wyjasnienia.pdf 19-02-2015 1017,7 kB 1051
Ustalenia w sprawie przyznawania w 2018 roku jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf 03-01-2019 4,57 MB 452
Wniosek o dotację - 2019 r. - PO WER dla osób do 30 roku życia (1).doc 03-10-2019 323 kB 346
Wniosek o dotację - 2019 r. - PO WER dla osób do 30 roku życia (1).pdf 03-10-2019 745,91 kB 297
Wniosek o dotację - 2019 r. - RPO WŁ dla osób powyżej 30 roku życia (1).doc 11-09-2019 531,5 kB 388
Wniosek o dotację - 2019 r. - RPO WŁ dla osób powyżej 30 roku życia (1).pdf 11-09-2019 851,62 kB 311
wniosek o dotację - Fundusz Pracy 2019 r..doc 03-10-2019 308 kB 9
wniosek o dotację - Fundusz Pracy 2019 r..pdf 03-10-2019 623,78 kB 6
wniosek rozliczajacy RPO 2019.doc 27-05-2019 368 kB 151
wniosek rozliczający FP 2019.doc 27-05-2019 134,5 kB 126
wniosek rozliczający PO WER (IV) 2019.doc 27-05-2019 151 kB 132
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 309
Załącznik nr 4 do wniosku.pdf 28-01-2015 626,63 kB 2103
Załącznik nr 4 do wniosku.xls 19-02-2015 231,5 kB 1188
Załącznik nr 5 do wniosku.pdf 19-02-2015 96,29 kB 1563


 

 

Formy aktywizacji
Kalendarium
Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS