Porady grupowe


Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji - 05.12.2017r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Lokalizacja: Filia Zelów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 11-08-2017 do

Data od: 05-12-2017

Data do: 05-12-2017


Zajęcia mają na celudokonanie samooceny, pogłębienie świadomości dotychczasowych osiągnięć, posiadanych predyspozycji i umiejętności zawodowych, oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec poszukiwania pracy.

Porady grupowe


Porada grupowa - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdiagnozować zasoby osobowo - zawodowe, zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Porada grupowa jest procesem, który wykorzystując dynamikę grupy ma ułatwić klientom wgląd m. in. w ich zainteresowania, umiejętności, mocne i słabe strony, motywację etc. i prowadzić do zmian świadomości, postaw i zachowań klientów, które będą sprzyjać bardziej racjonalnym wyborom dotyczącym kariery zawodowej i w efekcie ułatwić wybór odpowiedniej pracy lub ukierunkować w zakresie dalszego rozwoju zawodowego.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób.

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w danym roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS