Bon na zasiedlenie


PO WER (V) w 2022 roku - Bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03-01-2022 do

Data od: 03-01-2022

Data do:
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 3 stycznia 2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równosci szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Bon na zasiedlenie


Na wniosek osoby do 30 roku życia, która jest:

 • bezrobotną lub

 • osobą niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu lub

 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 

może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 

 1. z tytułu ich wykonywania wnioskodawca będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawane i przyjmowane są u doradcy klienta (sala-I piętro), po ogłoszeniu naboru. 

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba, dla której ww. forma aktywizacji  ustalona jest w przygotowanym, wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie nie zostanie przyznany osobie, która posiada meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której będzie podejmowała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ani w miejscowości, w której zamierza zamieszkać.

Osoba bezrobotna lub niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

 1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia, że zamieszkała w związku z tym w miejscowości, która spełnia wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, złożyć w PUP Bełchatów oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (wraz ze świadectwem pracy, nową umową o pracę/ wydrukiem z CEIDG lub KRS) oraz oświadczenie, że zamieszkała w miejscowości spełniającej wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków określonych w pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, a w przypadku pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:
- Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.) 
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro); specjalistą ds. programów - p. nr 14 (parter) lub telefonicznie: 44 631 40 74

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia 2022 - bon na zasiedlenie.pdf 03-01-2022 3,68 MB 50
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 18

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS