Bon na zasiedlenie


Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV)/2019 (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 02-01-2019 do 31-12-2019

Data od: 02-01-2019

Data do: 31-12-2019Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 2 stycznia 2019 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV) realizowanego w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków będzie trwać do wyczerpania limitu środków. 

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równosci szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Bon na zasiedlenie


Na wniosek osoby do 30 roku życia, która jest:

 • bezrobotną lub

 • osobą niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu lub

 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 

może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 

 1. z tytułu ich wykonywania wnioskodawca będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawane i przyjmowane są u doradcy klienta (sala-I piętro), po ogłoszeniu naboru. 

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba, dla której ww. forma aktywizacji  ustalona jest w przygotowanym, wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie nie zostanie przyznany osobie, która posiada meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której będzie podejmowała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ani w miejscowości, w której zamierza zamieszkać.

Osoba bezrobotna lub niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

 1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia, że zamieszkała w związku z tym w miejscowości, która spełnia wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, złożyć w PUP Bełchatów oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (wraz ze świadectwem pracy, nową umową o pracę/ wydrukiem z CEIDG lub KRS) oraz oświadczenie, że zamieszkała w miejscowości spełniającej wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków określonych w pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, a w przypadku pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:
- Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) 
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro); specjalistą ds. programów - p. nr 21 (parter) lub telefonicznie: 44 631 40 48

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. przyznania bonu na zasiedlenie w 2020 roku.pdf 17-12-2019 362,96 kB 141
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 67

Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS