Bon na zasiedlenie


Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2020 roku

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 12-10-2020 do

Data od: 12-10-2020

Data do:


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od dnia 12.10.2020 r. przyjmowane będą wnioski z Funduszu Pracy o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób uprawnionych do 30 roku życia. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Bon na zasiedlenie


Na wniosek osoby do 30 roku życia, która jest:

 • bezrobotną lub

 • osobą niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu lub

 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 

może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 

 1. z tytułu ich wykonywania wnioskodawca będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawane i przyjmowane są u doradcy klienta (sala-I piętro), po ogłoszeniu naboru. 

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba, dla której ww. forma aktywizacji  ustalona jest w przygotowanym, wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie nie zostanie przyznany osobie, która posiada meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której będzie podejmowała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ani w miejscowości, w której zamierza zamieszkać.

Osoba bezrobotna lub niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

 1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia, że zamieszkała w związku z tym w miejscowości, która spełnia wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, złożyć w PUP Bełchatów oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (wraz ze świadectwem pracy, nową umową o pracę/ wydrukiem z CEIDG lub KRS) oraz oświadczenie, że zamieszkała w miejscowości spełniającej wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków określonych w pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, a w przypadku pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:
- Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro); specjalistą ds. programów - p. nr 14 (parter) lub telefonicznie: 44 631 40 74

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. przyznania bonu na zasiedlenie w 2020 roku.pdf 17-12-2019 362,96 kB 234
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 116

Formy aktywizacji
Kalendarium
Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS