Aktywizacja osób do 30 roku życia - archiwalne


Nabór wniosków w 2016 r. na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończy 30 roku życia. (forma archiwalna)

Adresaci: pracodawcy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 25-01-2016 do 14-10-2016

Data od: 25-01-2016

Data do: 14-10-2016


Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, o ile zobowiąże się do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
Do udziału w tej formie aktywizacji mogą być skierowane wszystkie osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w urzędzie pracy, dla których ustalono odpowiedni profil pomocy.
W 2016 r. miesięczna stawka refundacji wynosi 1800,00 zł plus składka na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości nie niższej niż 1 850,00 zł brutto.

Aktywizacja osób do 30 roku życia - archiwalne


Na wniosek osoby do 30 roku życia, która jest:

 • bezrobotną lub

 • osobą niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu lub

 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 

może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 

 1. z tytułu ich wykonywania wnioskodawca będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawane i przyjmowane są u doradcy klienta (sala-I piętro). 

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba, dla której określono odpowiedni profil pomocy i ta forma aktywizacji jest ustalona w przygotowanym, wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie nie zostanie przyznany osobie, która posiada meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której będzie podejmowała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ani w miejscowości, w której zamierza zamieszkać.

Osoba bezrobotna lub niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie:

 1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia, że zamieszkała w związku z tym w miejscowości, która spełnia wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, złożyć w PUP Bełchatów oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (wraz ze świadectwem pracy, nową umową o pracę/ wydrukiem z CEIDG lub KRS) oraz oświadczenie, że zamieszkała w miejscowości spełniającej wymagane kryteria pod względem odległości lub czasu dojazdu.
 3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków określonych w pkt 1 i 2 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, a w przypadku pkt 3 kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:
- Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm..) 
W razie pytań prosimy o kontakt:
z Doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro); specjalistą ds. programów - p. nr 1.14 (I piętro) lub telefonicznie: 44 631 40 48

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Bon na zasiedlenie - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 43,46 kB 267
Ustalenia bon na zasiedlenie_2017.pdf 11-01-2017 2,14 MB 323

Formy aktywizacji
Kalendarium
Listopad 2017
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS