Praca sezonowa


Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca

 Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348). Nr PKD wpisany jest w numerze Regon nadanym w Urzędzie Statystycznym

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

   Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wszystkimi załącznikami,należyzłożyć
   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie pok. 1.14

   Dla agencji pracy tymczasowych powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika
   tymczasowego jest oddzielny druk wniosku (dostępny w drukach do pobrania).

 Załączniki do wniosku o zezwolenie na pracę sezonową:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie
    posiada i nie może go uzyskać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość podmiotu
    (oryginał do wglądu);

2. kserokopię wypisu z rejestru, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy 
    cudzoziemcowi (KRS, CEIDG);

  3. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kserokopię zaświadczenia o podleganiu
      ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej
      i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
      gospodarstwa rolnego – (oryginał do wglądu);

4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,  
    którego   dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego
    dokumentu  podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego   
    dokumentu  potwierdzającego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi
    osobowymi cudzoziemca;

5. kopię ważnego dokumentu uprawniajacego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
    w  przypadku gdy cudzoziemiec przebywa przebywa na terytorium Rzeczpospolitej polskiej;

7. oświadczenie o niekaralności podmiotu w związku z okolicznościami, o których mowa 
    w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązkowo
    podpisane przez podmiot powierzający pracę - dostępne w drukach do pobrania);

8. oświadczenie podmiotu wynikające z art. 88z ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
     rynku pracy – (dostępne w drukach do pobrania);

9. zaświadczenia z ZUS,US, KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek;

10. dowód wpłaty - 30 zł za każdego cudzoziemca uiszczony na rachunek(nr. dostępny w drukach do pobrania),

      dowód wpłaty powinien zawierać:

      a) nazwe podmiotu powierzającego pracę (pełna nazwa/imie i nazwisko-adres siedziby/miejsce
          zamieszkania)

      b) tytuł wpłaty (zezwolenie na pracę sezonową)

      c) dane cudzoziemca (imię i nazwisko, data urodzenia)

Jeżeli nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową dokonuje się wpisu zezwolenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 ● 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania  
      wyjaśniającego;

●  30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania
     wyjaśniającego;

 

Dla pracodawców
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS