Oświadczenie


Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dostępne w drukach do pobrania) jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy  w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsca stałego pobytu podmiotu.

Wypełnione oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z załącznikami,należyzłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie pok. 1.14

Dla agencji pracy tymczasowych powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego jest oddzielny formularz oświadczenia (dostępne w drukach do pobrania).

 

Załączniki do oświadczenia:

 

1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie
    posiada i nie może go uzyskać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość podmiotu
    (oryginał do wglądu);

2. kserokopię wypisu z rejestru, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy 
    cudzoziemcowi (KRS, CEIDG);

3. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kserokopię zaświadczenia o podleganiu
    ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej
    i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
    gospodarstwa rolnego – (oryginał do wglądu);

4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,  
    którego   dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego
    dokumentu  podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego   
    dokumentu  potwierdzającego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi
    osobowymi cudzoziemca;

5. oświadczenie o niekaralności podmiotu w związku z okolicznościami, o których mowa 
    w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązkowo
    podpisane przez podmiot powierzający pracę - dostępne w drukach do pobrania);

6. oświadczenie podmiotu wynikające z art. 88z ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
     rynku pracy – (dostępne w drukach do pobrania);

7. zaświadczenia z ZUS,US, KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek;

8. dowód wpłaty - 30 zł za każdego cudzoziemca uiszczony na rachunek(nr. dostępny w drukach do pobrania),

    dowód wpłaty powinien zawierać:

    a) nazwe podmiotu dokonujacego wpłaty (pełna nazwa/imie i nazwisko-adres siedziby/miejsce
        zamieszkania)

    b) tytuł wpłaty (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca)

    c) dane cudzoziemca (imię i nazwisko, data urodzenia

Jeżeli nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dokonuje się wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 ● 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania  
      wyjaśniającego;

●  30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania
     wyjaśniającego;

Dla pracodawców
Kalendarium
Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS