Informacje dotyczące rejestracji oświadczeń


Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową)
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż
  6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego
  w ewidencji oświadczeń,

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku,
o którym mowa powyżej, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

Powiadomienie należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cudzoziemcy@pupbelchatow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę na terenie Powiatu Bełchatowskiego;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

Oświadczenie wraz ze skanami załączników należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wysyłając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. 1.      skan ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość podmiotu
 2. 2.      w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kserokopię zaświadczenia o podleganiu
  ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
 3. 3.      skan wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,   którego   dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu  podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu  potwierdzającego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży
  z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. 4.      skan oświadczenia o niekaralności podmiotu w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z
  ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązkowo podpisane przez podmiot powierzający pracę – dostępne w drukach do pobrania);
 5. 5.      skan oświadczenia o niekaralności dotyczące art. 120 ust. 10, ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy, (obowiązkowo podpisane przez podmiot powierzający pracę - dostępne
  w drukach do pobrania
  );
 6. 6.      skan oświadczenia podmiotu wynikające z art. 88z ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach    rynku pracy (obowiązkowo podpisane przez podmiot powierzający  pracę– dostępne w drukach do
  pobrania);
 7. 7.      skan zaświadczenia z ZUS,KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z ostatnich trzech miesięcy.
 8. 8.      Skan zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości z ostatnich trzech miesięcy
 9. 9.      skan dowodu wpłaty - 30 zł za każdego cudzoziemca, opłata uiszczona na rachunek(numer dostępny
  w drukach do  pobrania),
    dowód wpłaty powinien zawierać:

a)      nazwę podmiotu powierzającego pracę:(pełna nazwa / imię i nazwisko / adres siedziby lub miejsce zamieszkania),

b)     tytuł wpłaty (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca),

c)      dane cudzoziemca (imię i nazwisko, data urodzenia);

 1. 9.  skan pełnomocnictwa, jeśli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa w drukach do    
        pobrania)

W toku postępowania urząd może zarządać dodatkowych dokumentów niezbędnych w celu roztrzygnięcia sprawy.

 

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów (załączników) do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Uzupełnienia lub zmiany danych w złożonym oświadczeniu należy dokonywać przez stronę internetową www.praca.gov.pl za pomocą korekty oświadczenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Powiatowy Urząd Pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca w PUP Bełchatów ul. Bawełniana 3, pok. 1.14.

W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór pełnomocnictwa dostępny w drukach do pobrania).

O możliwości odbioru oświadczenia pracodawca jest informowany telefonicznie.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Kontakt:

PUP Bełchatów ul. Bawełniana 3 pok. 1.14,

Tel. 44 635-62-87, 44 631-40-73,

e-mail: cudzoziemcy@pupbelchatow.pl

Dla pracodawców
Kalendarium
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS