Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2018 roku


W ramach limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którymi w 2018 roku dysponował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie finansowane będą:

1) roboty publiczne,

2) prace interwencyjne,

3) jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

4) prace społecznie użyteczne,

5) staże,

6) bony stażowe,

7) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,

8) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

9) szkolenia,

10) bony szkoleniowe,

11) pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

12) koszty egzaminów i licencji,

13) bony na zasiedlenie,

14) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

15) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,

16) refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej,

17) koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,

18) przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,

19) stypendia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od rejestracji podejmą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych,

20) ubezpieczenie NW uczestników szkoleń,

21) koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, o których mowa w art. 41 ust. 4a Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją,


W 2018 roku ze środków Funduszu Pracy nie będą finansowane:

1) Program Aktywizacja i Integracja,

2) koszty studiów podyplomowych,

3) koszty przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 44, 45 i 41 ust. 4 b i 4 c, art. 48a, art. 53l ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1265 z późn. zm.)

4) świadczenia aktywizacyjne,

5) granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

6) bony zatrudnieniowe,

7) refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. 

Więcej informacji znajduje się w pliku: Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018

Dla pracodawców
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS