Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017


W ramach limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którymi w 2017 roku dysponował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie finansowane będą:
1) roboty publiczne,
2) prace interwencyjne,
3) jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
4) prace społecznie użyteczne,
5) Program Aktywizacja i Integracja,
6) staże,
7) bony stażowe,
8) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,
9) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
10) szkolenia,
11) bony szkoleniowe,
12) pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
13) koszty egzaminów i licencji,
14) bony na zasiedlenie,
15) bony zatrudnieniowe,
16) koszty dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
17) świadczenia aktywizacyjne,
18) granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
19) koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
20) koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
21) koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,
22) stypendia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od rejestracji podejmą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych,
23) ubezpieczenie NW uczestników szkoleń,
24) przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
25) koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, o których mowa w art. 41 ust. 4a Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją,
26) część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

W 2017 roku ze środków Funduszu Pracy nie będą finansowane:

1) koszty studiów podyplomowych,
2) koszty przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 44, 45 i 41 ust. 4 b i 4 c, art. 48a, art. 53l ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017, poz.1065 z późn. zm.).

Więcej informacji znajduje się w pliku: Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017

Dla pracodawców
Kalendarium
Styczeń 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS