Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Uwaga! 10 czerwca 2021 r. zakończony został nabór wniosków w ramach tej formy wsparciaDYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE Z DNIEM 15.06.2020 R. OGŁASZA III TURĘ NABORU WNIOSKÓW!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE (tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.) 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.06.2021 ROKU!!!
(zmiana z dn. 16.12.2020 r.)

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne?

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Warunki uzyskania wsparcia?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wysokość przyznawanych środków?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Na jaki okres może być przyznane dofinansowanie?

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6 ustawy. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu i w przypadku zmiany tych danych, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku (zgodnie z art. 15zzb ust. 7a i 7b ustawy).

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).

WAŻNE!!!

Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzb.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-47 - p. Gabriela Stępień - specjalista ds. programów
- 44 631-40-60 - p. Joanna Wojewoda - specjalista ds. rozwoju zawodowego
- 44 631-40-48 - p. Aneta Brózda - specjalista ds. programów
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
lub
- e-mail: dofinansowanie@pupbelchatow.pl

Kategoria: Dofinansowanie czesci kosztow wynagrodzen pracownikow/
Katalogów:0 | Plików:8
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zzb_DEFS_kalkulator_2021_01_01_v.5.0.xlsx 04-01-2021 101,62 kb 527
15zzb_instrukcja_wyn_PSZ-DKWP_v7_14.10.2020_praca.gov.pl.pdf 04-01-2021 2,55 mb 222
15zzb_umowa_z_zalacznikami_i_formularzem_v9_01.01.2021.pdf 04-01-2021 390,1 kb 296
15zzb_zasady_v10_01.01.2021.pdf 04-01-2021 304,94 kb 193
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx 12-08-2020 57,84 kb 872
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.pdf 12-08-2020 186,41 kb 1013
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 04-01-2021 29,87 kb 472
oswiadczenie_przedsiebiorcy_do_art_15zzb (1).docx 16-02-2021 53,75 kb 211

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

Dla pracodawców
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS