Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej
Uwaga! 10 czerwca 2021 r. zakończony został nabór wniosków w ramach tej formy wsparcia


NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ OGŁOSZONY W DNIU 25.06.2020 R.!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.06.2021!!!
(zmiana z dn. 16.12.2020 r.)

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie jest  zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).


WAŻNE!!!


Wnioskodawcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).


Podstawa prawna

Art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-70 - p. Małgorzata Gawin, Katarzyna Lis - specjaliści ds. programów
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
lub
- e-mail: dofinansowanie@pupbelchatow.pl

Kategoria: Dofinansowanie czesci kosztow wynagrodzen pracownikow dla koscielnej osoby prawnej/
Katalogów:0 | Plików:7
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zze2_kk_kalkulator_2021_01_01_v2.00.xlsx 04-01-2021 93,23 kb 64
15zze2_umowa_wniosek_v5_01.01.2021.pdf 04-01-2021 369,04 kb 37
15zze2_zasady_v4_01.01.2021.pdf 04-01-2021 220,97 kb 30
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx 15-09-2020 57,84 kb 64
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.pdf 15-09-2020 186,41 kb 69
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 04-01-2021 29,87 kb 63
oswiadczenie_do_art_15zze2.docx 15-09-2020 50,37 kb 76

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS