Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych




DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE Z DNIEM 15.06.2020 R. OGŁASZA III TURĘ NABORU WNIOSKÓW!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE (tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.) 

 WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TRYBIE CIĄGŁYM!!!
(zmiana wprowadzona w dniu 25.06.2020 r.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe).

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
 1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).


WAŻNE!!!


Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).


Podstawa prawna

Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-70 - p. Małgorzata Gawin - specjalista ds. programów
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
lub
- e-mail: dofinansowanie@pupbelchatow.pl

 

Kategoria: Dofinansowanie czesci kosztow wynagrodzen pracownikow dla organizacji pozarzadowych/
Katalogów:0 | Plików:8
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zze_instrukcja_org_PSZ-DKWO_v3_11.05.2020_praca.gov.pl.pdf 16-05-2020 2,35 mb 131
15zze_umowa_z_zal_organizacje_pozarzadowe_v9_11.09.2020.pdf 14-09-2020 491,02 kb 31
15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v9_11.09.2020.pdf 14-09-2020 245,63 kb 26
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx 12-08-2020 57,84 kb 43
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.pdf 12-08-2020 186,41 kb 41
NGO_kalkulator_2020_06_23_v.2.8.xls 25-06-2020 542,5 kb 82
NGO_kalkulator_2020_06_23_v.2.8.xlsx 25-06-2020 102,43 kb 72
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 14-09-2020 29,87 kb 33

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

Dla pracodawców
Kalendarium
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS