Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej PFRON


Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie jako osoba bezrobotna i przygotowanym wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania, bądź poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota  refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

 Refundacja może zostać przyznana pracodawcy, jeżeli:

1. Złoży wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

2. Zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy.

 Refundacja obejmuje:

1. Udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.

2. Kwotę niepodlegającego odliczeniu:

a)  podatku od towarów i usług,

b)  podatku akcyzowego.

Kryteria brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku:

Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brane są:

a) potrzeby lokalnego rynku pracy,

b)  liczba osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostająca w zatrudnieniu,

c)  koszty wyposażenia stanowiska pracy,

d)  wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,

e)  wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, Urząd pisemnie informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia:

•  w przypadku negatywnego rozpatrzenia przedstawia uzasadnienie,

•  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd wzywa pracodawcę do negocjacji warunków umowy.

Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zawierana jest umowa.

Formami zabezpieczenia zwrotu kosztów refundacji mogą być:

a)  poręczenie,

b)  weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

c)  gwarancja bankowa,

d)  zastaw na prawach lub rzeczach,

e)  blokada rachunku bankowego,

f)  akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 Poręczycielem w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2 może być:

1.  Osoba fizyczna, która:

a)  nie ukończyła 70 lat,

b)  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony nie krótszy niż 4 lata (od daty zawarcia umowy o dofinansowanie), u pracodawcy nie będącego w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia lub posiada prawo do emerytury lub renty stałej,

2.  Osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnej.

 Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obejmuje w szczególności zobowiązania pracodawcy do:

a)  poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z  kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

b)  udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu,

c)  umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu przeprowadzania czynności sprawdzających należyte wykonywanie warunków umowy,

d)  informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

e)  rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,

f)  zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji, naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

g)  zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w zawartej umowie, przez okres co najmniej 36 miesięcy,

h)  przedstawienie Urzędowi kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, oraz orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest zwrócić Urzędowi środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą iepełnosprawną.Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu środków, jeżeli zatrudni kolejną osobę niepełnosprawną w terminie 3 miesięcy od powstania wakatu na danym stanowisku pracy, inną osobę niepełnosprawną skierowaną przez PUP w Bełchatowie. Przerwa w zatrudnieniu nie jest wliczana do okresu realizacji umowy.

 Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Urząd przekazuje środki na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

 Rozliczenie środków

1.  Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.

2.  Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

3.  Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4.  Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy, finansuje wnioskodawca. 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 93.).

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.).

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 1).

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

 Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 21

Osoba odpowiedzialna: Gabriela Stępień, tel. 44 631-40-47, e-mail: g.stepien@pupbelchatow.pl

LINK odsyłający do strony PFRON.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia 2022 - refundacja ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy.pdf 03-01-2022 4,95 MB 3
WNIOSEK WYPOSAŻENIE PFRON 2021.doc 16-04-2021 2,19 MB 23
załšcznik nr 4.xls 16-04-2021 93 kB 13
załšcznik nr 5 producent rolny.odt 16-04-2021 10,66 kB 4

Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS