Staże ze środków PFRON


STAŻ - polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

Urząd pracy może skierować osobę zarejestrowaną jako poszukującą pracy, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, nie będącą w zatrudnieniu bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby poszukującej pracy składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej urzędu.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby, którą chce przyjąć na staż. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie. 

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę odbywającą staż;
 • PUP na wniosek odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje osobę skierowaną na staż z programem stażu;
 • zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli go na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela osobie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia stażyście opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009 r.,Nr 142, poz. 1160)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r ., poz. 511 z późn. zm. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 22

Osoba odpowiedzialna: Gabriela Stępień, tel. 44 631-40-47, e-mail: g.stepien@pupbelchatow.pl

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS