Trójstronne Umowy Szkoleniowe


Trójstronna umowa szkoleniowa dotyczy sfinansowania przez urząd pracy pracy szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanegona wniosek pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników po zakończeniu szkolenia.

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

 • O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.
 • Pracodawca składa w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • We wniosku pracodawca wskazuje informacje dotyczące:
 1. zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia,
 2. terminu i miejsca szkolenia.
 • Pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia.
 • Program szkolenia może przewidywać, że część zajęć mających charakter praktyczny realizowana będzie na stanowiskach pracy u pracodawcy.

Szkolenia realizowane w ramach TUS stanowią, dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Druk wniosku pracodawcy o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej dostępny jest na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu pracy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, w sekretariacie - pokój 1.12 lub elektronicznie: sekretariat@pupbelchatow.pl.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 30
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 25
Ustalenia dot. usług szkoleniowych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 311,75 kB 11
Wniosek TUS2020.doc 21-01-2020 83,5 kB 5
Wniosek TUS2020.pdf 21-01-2020 243,79 kB 1
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 6

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS