Staż


STAŻ - polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

O organizację stażu mogą ubiegać się:

 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzące dział specjalnej produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem stażu składają w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 • programem stażu w 2 egzemplarzach,
 • oświadczeniem pracodawcy o nie zaleganiu z opłatami w US i ZUS, KRUS,
 • dokumentami o utworzeniu publicznej jednostki organizacyjnej (w przypadku publicznych jednostek organizacyjnych),
 • kserokopią dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo osoby do reprezentacji (akt mianowania lub powołania, upoważnienie),
 • kserokopią umowy spółki (w przypadku spółek),
 • kserokopią nakazu płatniczego podatku lub innego dokumentu potwierdzającego łączną powierzchnię i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.

Zobowiązania Organizatora stażu po zawarciu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy:

 • skierowanie bezrobotnego przed rozpoczęciem stażu na badana lekarskie w celu stwierdzenia ogólnej zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz pokrycie kosztów tych badań,
 • zapewnienie bezrobotnemu warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, 
 • zapewnienia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 •  przeszkala bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje z obowiązującym regulaminem pracy,
 •  przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, niezbędne środki higieny osobistej, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne, regeneracyjne lub wzmacniające,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Urząd o przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego na stażu oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu,
 • wydaje bezrobotnemu , nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu stażu, opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych podczas stażu, 
 • przydziela bezrobotnemu odbywającemu staż opiekuna, który udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu sporządzonym przez bezrobotnego,
 • dostarcza do Urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy  obecności podpisywanej przez bezrobotnego,
 • nie powierza w okresie odbywania stażu bezrobotnej w ciąży czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,
 • umożliwia bezrobotnemu zgłaszanie się do Urzędu w celu złożenia  poświadczenia odbywania stażu i odbioru stypendium,
 • udziela, na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych, przed upływem terminu zakończenia stażu),
 •  informuje Urząd o wypadkach w pracy, którym uległy osoby odbywające staż,
 • sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni kartę wypadku i dostarcza ją wraz z historią choroby i z zaświadczeniem stanie zdrowia do Urzędu.

Do odbywania stażu mogą  być skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów, z uwzględnieniem wskazań w indywidualnym planie działania.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 25 lub pod numerem telefonu 631-40-57;  Karolina Białuska, Małgorzata Siwik.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
oświadczenie- opieka-pdf.pdf 20-12-2021 106,1 kB 1
oświadczenie- opieka.doc 20-12-2021 14 kB 2
Ustalenia 2022 -staże.pdf 03-01-2022 3,05 MB 3
Wniosek o organizację stażu FP 2022.doc 03-01-2022 89 kB 4
Wniosek o organizację stażu FP 2022.pdf 03-01-2022 105,22 kB 1
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2022.doc 03-01-2022 105 kB 3
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2022.pdf 03-01-2022 130,95 kB 0
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2022.doc 03-01-2022 400,5 kB 2
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (VI) 2022.pdf 03-01-2022 213,7 kB 2
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 2

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS