Pośrednictwo pracy krajowej


Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie. 

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na nastepujących zasadach:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 • Pozyskiwaniu ofert pracy.
 • Upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy.
 • Udzialaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 • Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 • Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Wspódziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 • Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Jak złożyć krajową ofertę pracy:

Pracodawca, który korzysta z usług pośrednictwa pracy ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika. Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

O czym należy pamiętać:

 • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub na przynależność związkową.
 • Krajowa oferta pracy może być zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wskazanym przez pracodawcę.
 • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowej oferty pracy nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy, a także poinformowania urzędu czy zgłosił ofertę w innym urzędzie pracy.
 • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomaga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia . Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.
Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, mogą również liczyć na pomoc doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy. Doradcy, pomagając pracodawcom w doborze kadr mogą korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 
UWAGA !!!
Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy licencjonowanych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych. 
Podstawa prawna:
- Dz.U. 2013 poz. 674 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla pracodawców
Kalendarium
Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS